Clicky

Uitdrukkelijke voorwaarden van PincoPallino
Pinco Pallino > Uitdrukkelijke voorwaarden van PincoPallino

Uitdrukkelijke bestel voorwaarden van PincoPallino

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.pincopallino.nl (hierna te noemen PincoPallino.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van pincopallino.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door pincopallino.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Pincopallino.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

1.5 Een aantal zaken zijn je eigen verantwoordelijkheid: Je dient de kaart zelf te controleren of deze geheel naar wens is en na te kijken op eventuele fouten 'alvorens' je als laatste stap de kaarten besteld! Met eigen verantwoordelijkheid bedoelen we tevens de kwaliteit van de eventuele foto of beeldmateriaal dat je ons hebt gestuurd of zelf hebt ge-upload, de juistheid van het adres van de bestelling, verschuiven van beeldmateriaal o.a. achtergronden, en de teksten die je zelf op de kaartjes hebt aangebracht.

Voor al deze onderdelen is PincoPallino niet verantwoordelijk.

1.6 De website pincopallino.nl wordt geëxploiteerd door:

Pinco Pallino.nl  | sprookjesgeboortekaarten.nl

Ons bedrijfsadres is Pincopallino Studio, Postbus 87 1260 AB | Blaricum
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 52.45.14.02
Ons B.T.W.-nummer is NL001984297B70

- Per email: info@pincopallino.nl
- Per telefoon: +31 (0)6 - 273 692 47
        
Openingstijden:

        Foto studio: Maandag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 uur op afspraak
        Design studio:  Maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur op afspraak
 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van pincopallino.nl zijn vrijblijvend. pincopallino.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zie ook artikel 3.4).

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door pincopallino.nl. Pincopallino.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling wordt geaccepteerd, deelt pincopallino.nl dit via een orderbevestiging per mail na ontvangst van de bestelling mee.

2.3 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij pincopallino.nl te plaatsen

2.4 Alle opgaven door pincopallino.nl van getallen, maten, gewichten, kleuren en of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar pincopallino.nl kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Het getoonde Materiaal op de website van pincopallino.nl of op een andere wijze getoonde of verstrekte materiaal, inclusief foto's, monsters, tekeningen of modellen, zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer wordt aangetoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de getoonde opgaven van pincopallino.nl dat je niet meer in redelijkheid tot afname verplicht kan worden, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 3. Prijzen / betalingen
3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, deze staan overzichtelijk vermeld bij de verzendmogelijkheden en worden gespecificeerd in het besteloverzicht voordat betaling plaatsvindt.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan je bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.3 Pincopallino.nl heeft het betalingsverkeer uitbesteed aan derden zoals OGONE en PAYPAL. pincopallino.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen te bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Pinco Pallino maakt voor de online betalingen gebruik van de diensten van de Kaarten Carrousel BV / Concepten Carrousel BV.

Artikel 4. Levering / reclames / aansprakelijkheid
4.1 pincopallino.nl streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van je bestelling, binnen het door pincopallino.nl opgegeven aantal werkdagen, via PostNL te bezorgen. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 pincopallino.nl maakt gebruik van de bezorgservice van PostNL om de bestelde artikelen binnen de gewenste termijn op de juiste plaats van bestemming te krijgen. PostNL garandeert dat 95% van haar bestellingen op tijd wordt bezorgd, mits deze op tijd voor bezorging worden aangeboden. pincopallino.nl garandeert dat de bestellingen op tijd bij PostNL worden aangeboden.

4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.4 Je hebt de verplichting om bij ontvangst te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je pincopallino.nl daarvan zo spoedig na de aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft pincopallino.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4.6 Een aantal zaken zijn je eigen verantwoordelijkheid: Je dient de kaart zelf te controleren of deze geheel naar wens is en na te kijken op eventuele fouten 'alvorens' je als laatste stap de kaarten besteld!Met eigen verantwoordelijkheid bedoelen we tevens de kwaliteit van de eventuele foto of beeldmateriaal dat je ons hebt gestuurd of zelf hebt ge-upload, de juistheid van het adres van de bestelling, verschuiven van beeldmateriaal o.a. achtergronden, en de teksten die je zelf op de kaartjes hebt aangebracht.
 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door pincopallino.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 pincopallino.nl garandeert niet dat de aan je geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

5.3 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van pincopallino.nl

5.4 Indien jezelf een eigen kaartje ontwerpt, berusten de auteursrechten daarop bij jou en geef je PincoPallino.nl bij een bestelling van een eigen ontwerp uitdrukkelijk het recht om dit ontwerp te hergebruiken en te tonen op pincopallino.nl zonder dat jij of zijn/haar rechtverkrijgenden aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, echter pincopallino.nl is niet aansprakelijk indien andere gebruikers van pincopallino.nl deze ontwerpen overnemen. Bovendien vrijwaar je pincopallino.nl voor aanspraken van derden indien blijkt dat jij met je eigen ontwerp inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

5.5 Indien je zelf een foto maakt en toestuurt, berusten de rechten daarop bij jou en geef je pincopallino.nl het recht om deze foto in een ontwerp, zonder zijn/haar persoonlijke gegevens zoals: de achternaam en adresgegevens op de website www.pincopallino.nl te tonen, echter pincopallino.nl is niet aansprakelijk indien andere gebruikers van pincopallino.nl de foto overnemen. Bovendien vrijwaar je pincopallino.nl voor aanspraken van derden indien blijkt dat jij met je eigen foto inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) portretrechten van derden.

5.6 Middels het verzenden van je bestelling ga je akkoord met al deze voorwaarden en bevestigt de opdrachtgever, dat zij/hij begrijpt dat zij/hij geen aanspraak kan maken op het eigendomsrecht, auteursrecht en of vergoeding van de gemaakte kaart/afbeeldingen/composities/foto's in welke vorm dan ook.

5.7 Alle rechten op de binnen het kader van een fotoreportage de kaartjes en de te maken foto's komen toe aan PincoPallino.nl

5.8 Middels het verzenden van je bestelling ga je akkoord met al deze voorwaarden en bevestigt de opdrachtgever aan PincoPallino.nl om het door de opdrachtgever aangemaakte geboortekaartje openbaar te maken en op onze website te plaatsen, zonder deze of hun rechtverkrijgenden aanspraak kunnen maken op enige vergoeding. Pincopallino zal voorafgaande aan de openbaarmaking, privacy gevoelige informatie zoals: achternaam - adresgegevens en telefoon - veranderen zodat de privacy altijd wordt gewaarborgd. Op onze geboren pagina zullen wij de in oplage bestelde kaartjes plaatsen om zo te dienen als inspiratie voor toekomstige ouders.

5.9 Geleverde foto's mogen door de geportretteerde/opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of anderszins commercieel worden gebruikt, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PincoPallino.nl. Wanneer u niet wilt dat de foto van uw pasgeboren baby in onze "geboren" pagina beland dan kunt u dit per email aan ons doorgeven (incl. URL link naar het desbetreffende kaartje). Wij veranderen de babyfoto in een stockbaby foto.

6.0 De kaartenmaker, afbeeldingen, fontjes etc. op uw (geboorte)kaartje zijn door PincoPallino ontworpen en/of in licentie verkregen en wij geven u toestemming deze afbeeldingen voor uw (geboorte)kaartje te gebruiken maar daarmee heeft er geen overdracht van ons auteursrecht plaatsgevonden. Het is in zo’n geval heel gebruikelijk dat de naam van de ontwerper (copyrightregel) genoemd wordt. Ons logo: op de achterzijde van de kaart mag niet worden verwijderd of worden verplaatst. Krachtens artikel 25 lid 1 sub a van de Auteurswet heeft een auteur recht op naamsvermelding. Deze vermelding zal bij een bestelling van oplage kaarten altijd door ons op de achterkant worden aangebracht en heeft als doel de auteursrechten van de illustraties en het design van de kaartjes vast te leggen. De oplage kaarten zullen alvorens ze worden gedrukt, door ons worden gecontroleerd en zo nodig (zonder communicatie) alsnog worden voorzien, van ons logo.


Artikel 6. Bestellingen / communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en pincopallino.nl, danwel tussen pincopallino.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en pincopallino.nl, is pincopallino.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van pincopallino.nl.


Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft pincopallino.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jou bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat pincopallino.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan pincopallino.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
8.1 pincopallino.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten inzake pincopallino.nl met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen jou en pincopallino.nl en om een administratie bij te houden.

8.2 pincopallino.nl respecteert jouw privacy. pincopallino.nl heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

8.3 Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van jouw persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van pincopallino.nl.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien je aan pincopallino.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is pincopallino.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan pincopallino.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden verzonden.

9.2 Indien je op pincopallino.nl een account hebt aangemaakt ontvang je periodiek een email met de laatste nieuws en aanbiedingen. Stel je hier geen prijs op, dan kun je dit aangeven bij je persoonlijke gegevens.

9.3 Wanneer door pincopallino.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat pincopallino.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

9.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met pincopallino.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door pincopallino.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.5 je dient eventuele klachten zo snel mogelijk na het ontstaan te melden aan pincopallino.nl.

9.5 pincopallino.nl is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.6 De zichttermijnen voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

Artikel 10. Toepasselijk recht / bevoegd rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


DISCLAIMER - VRIJWARING 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Pincopallino.nl en niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Pincopallino.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.   Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina`s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Pincopallino.nl. Pincopallino.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.   Pincopallino.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.   Pincopallino.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.   De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Pincopallino.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Privacy en Cookies Statement

Dit is de website van www.pincopallino.nl

Ons bedrijfsadres is Pincopallino Studio, Postbus 87 1260 AB | Blaricum
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 52.45.14.02
Ons B.T.W.-nummer is NL175517630B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de paginaís die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciÎle doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpaginaís die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieÎn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: info@pincopallino.nl
- Per telefoon: +31 (0)6 - 273 692 47
- Per brief: Pincopallino Studio, Postbus 87 1260 AB | Blaricum

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.